Електроенергиен системен оператор
ПрофилТехн. данниДиспечиранеЕлектроенергиен пазарПреносНорм. документиИнформация
Профил
За нас
ЕСО
Ръководство
Дирекция Измерване и информационни и комуникационни технологии
Дирекция ЦДУ
Дирекция Пренос на електроенергия
Дирекция Финанси и бюджет
Банкови сметки
Организационна структура
Отчети
Партньори
Програма за съответствие

ЕСО

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД е създаден на 04.01.2007 г. като дъщерно дружество на НЕК ЕАД. На 4 февруари 2014 г. бе финализирана последната фаза от процеса по разделянето на "Националната електрическа компания" ЕАД и "Електроенергийния системен оператор" ЕАД, съгласно изискванията на третия либерализационен пакет. Това бе последната стъпка за изпълнение на изискванията на Директива 2009/72/ЕО и националното законодателство.
Електроенергийният системен оператор осъществява единното оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на Република България, съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на други страни, осигурява експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа, поддържането на спомагателни мрежи, както и ремонтни дейности и услуги в областта на енергетиката. Компанията осъществява транзит на електроенергия по националната мрежа и организира пазар на електрическа енергия.
При паралелната работа в ENTSO-E, ЕСО ЕАД като основен партньор на Балканския регион, се стреми да повишава не само надеждността на преноса, но и икономическата ефективност при управление на активите като въвежда и използва най-съвременните методи за планиране, поддръжка и мониторинг. В дружеството са внедрени и се използват система за управление на активи (SAP/R3), система за диспечерско оперативно управление на ЕЕС (SCADA) и Географската информационна система (ГИС).
„Електроенергиен системен оператор” ЕАД е сертифицирано като независим преносен оператор.
СЕРТИФИКАТ за независимост на оператор на елетропреносна система № С-7/05.11.2015 г.