Електроенергиен системен оператор
ПрофилТехн. данниДиспечиранеЕлектроенергиен пазарПреносНорм. документиИнформация
Диспечиране
Оперативни данни
Работа на ЕЕС
Реализирани междусистемни физически потоци
Междусистемни обмени - план
Честоти
Товар на ЕЕС
Прогноза на товара на ЕЕС
Използвана обща преносна способност по граници
Оперативна справка за Енергиен баланс
Управление на ЕЕС
Ремонтни програми
Календар

Междусистемни обмени - план
Дата: 22.10.2017