Електроенергиен системен оператор
ПрофилТехн. данниДиспечиранеЕлектроенергиен пазарПреносНорм. документиИнформация
Информация
Новини
Съобщения
Международна интеграция
Проекти
Връзки
Стипендиантска програма

Съобщения
Предстоящи търгове за разпределение на преносни способности за 2017 година
Уважаеми търговски участници, Във връзка с организираните от „ЕСО“ ЕАД предстоящи търгове за разпределение на преносни способности за 2017 година, бихме искали да Ви информираме следното:   повече...
Съобщение на засегнатото население за инвестиционно предложение
Съобщение на засегнатото население за инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЛ 110 kV п/ст „Варна“ - п/ст „Бургас“  повече...
Нов адрес за кореспонденция с ЕСО ЕАД
Централното управление на Електроенергиен системен оператор ЕАД е с ново местонахождение. Считано от 20.09.2016 г. новият адрес за кореспонденция с ЕСО ЕАД е:

Област София, Община Столична
гр. София 1618, район Витоша
бул. „Цар Борис III” № 201.

 

Решение на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
Прието е Решение № ЕО – 17/2016г на Министерство на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ПУП/ПП/ за обект ВЛ 110 kV п/ст „Варна север“ – п/ст „Каварна“. 
НОВИ ТЕЛЕФОНИ НА УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР“
На вниманието на участниците в пазара на електрическа енергия: Във връзка с преместването на управление „Електроенергиен пазар“ на нов адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 201, Ви уведомяваме за промяна на стационарните телефони за връзка с нас от дата 16.09.2016г. Новият дежурен телефон за известяване на вътрешни графици е +359 2 96 91 318. Мобилният телефон: +359 888 509 792 се запазва. 
„ЕСО“ ЕАД осигурява обществен достъп до информацията по Приложение №2 от Наредбата по ОВОС
„ЕСО“ ЕАД осигурява обществен достъп до информацията по Приложение №2 от Наредбата по ОВОС за „Изграждане на нов електропровод ВЛ 110 kV ВЕЦ „Въча 1“ - ВЕЦ „Цанков камък“.
Информацията по Приложение №2 от Наредбата по ОВОС е достъпна за сваляне на страницата на възложителя „ЕСО“ ЕАД и на адрес – гр. София, бул. П. Ю. Тодоров №24, управление „ИКПО“ , лице за контакт – инж. Атанас Диков, където заинтересованите лица могат да изразят и своето становище по ИП. 

УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД, в сила от 01 юли 2016 г.
С Решение № Ц-19 от 30 юни 2016 г., Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цени за пренос и достъп до електропреносната мрежа, както следва:  повече...
Изисквания за уведомяване на страните при временно преустановяване на снабдяването на крайни клиенти
На основание чл.123 от Закона за енергетиката, доставчиците от последна инстанция, общественият доставчик, крайните снабдители и търговците на електрическа енергия имат право да преустановят временно снабдяването с електрическа енергия на крайните клиенти, при неизпълнение на задължения по договора за продажба на електрическа енергия. ЕСО ЕАД определя следните правила за осъществяване на комуникацията между засегнатите страни в тези случаи:  повече...
ЕСО обявява търг за студен резерв
ЕСО уведомява електрическите централи, че обявява търг за закупуване на разполагаемост за студен резерв за периода от 00:00 часа на 01.08.2016 г. до 24:00 часа на 31.07.2017 г. Документите за участие могат да се изтеглят от интернет страницата на дружеството в секция: Електроенергиен пазар, Спомагателни услуги, Търгове за студен резерв. Отварянето на офертите ще се осъществи в 8:30 часа на 08.07.2016 г. в сградата на централно управление на ЕСО ЕАД, (гр.София, бул. „Гоце Делчев” №105) на ет.9 в конферентната зала. Участниците в търга, които желаят могат да определят по един представител, който да присъства на отварянето. 
Ограничения в производството на електрическа енергия
Поради констатирано наличие на обстоятелствата по чл. 73, ал.1, т.7 от Закона за енергетиката и предвид въведеното вече ограничение на всички останали производители до техническия минимум от гледна точка на сигурната експлоатация на националната електроенергийна система, „ЕСО“ ЕАД разпореди да се ограничи работната мощност до 60% от присъединената мощност на всички производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, присъединени към преносната и разпределителните мрежи на 23.05.2016г. за времето от 11:00 до 16:00 часа. 
Промяна в периодите на изключване на междусистемните ЕП 400kV „Одрин“ и „Сакар“
По искане на турския оператор на преносната мрежа (TEIAS), ЕП 400kV „Одрин“ ще бъде изключен на датите 05 Юни, 12 Юни, 10 Юли и 31 Юли 2016г. и ЕП 400kV „Сакар“ ще бъде изключен на датите 05 Юни и 10 Юли 2016г. По искане на ЕСО ЕАД, ЕП 400kV „Сакар“ ще бъде изключен в периода от 01 Август до 08 Август 2016г. Планираните изключвания на ЕП 400kV „Одрин“ от 19 Септември до 23 Септември 2016г. и на ЕП 400kV „Сакар“ от 26 Септември до 30 Септември 2016г. остават без промяна. Едновременното изключване на ЕП 400kV „Одрин“ и „Сакар“ на 05 Юни 2016г. ще се осъществи през часовете от 10:00 (CET) до 18:00 (CET) и за този период трансграничния преносен капацитет (NTC) между ЕСО и TEIAS (Турция) ще бъде 0 MW (нула). За периода от 00:00 (СЕТ) до 10:00 (СЕТ) и от 18:00(СЕТ) до 24:00 (СЕТ) на 05 Юни 2016, когато ЕП 400kV „Одрин“ и „Сакар“ ще бъдат включени, търговските участници ще могат да ползват придобитите от тях на годишен търг за 2016 г. физически права за пренос (ФПП).  
”Периметрично плащане” (Perimeter Fee), определенo от ENTSO-E за 2016г.
В съответствие с изискванията на т.7 от Регламент № 838/2010 на Европейската комисия, плановите обмени с Република Турция за внос и износ подлежат на облагане с ”периметрично плащане” (Perimeter Fee), определенo от ENTSO-E. На заседание на Пазарния комитет на ENTSO-E, проведено на 08.03.2016, за 2016 г. e определена цена за „периметрично плащане” от 0.50 EURO/MWh, която “ЕСО” ЕАД следва да събира от търговските участници с регистриран обмен по графици на българо-турска граница, за което е уведомена предварително КЕВР. За надвзетите суми от пазарните участници по „периметрично плащане” за месеците януари, февруари и март 2016 година, „ЕСО“ ЕАД ще издаде кредитни известия.  
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети между България и Гърция:
За периода на плановото изключване на междусистемния електропровод между България и Гърция за 2016г., ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет за следните периоди:  повече...
RSS Feed