Електроенергиен системен оператор
ПрофилТехн. данниДиспечиранеЕлектроенергиен пазарПреносНорм. документиИнформация
Информация
Новини
Съобщения
Международна интеграция
Проекти
Връзки
Стипендиантска програма

Съобщения
Предстоящи търгове за разпределение на преносни способности за 2017 година
Уважаеми търговски участници, Във връзка с организираните от „ЕСО“ ЕАД предстоящи търгове за разпределение на преносни способности за 2017 година, бихме искали да Ви информираме следното:   повече...
Съобщение на засегнатото население за инвестиционно предложение
Съобщение на засегнатото население за инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЛ 110 kV п/ст „Варна“ - п/ст „Бургас“  повече...
Нов адрес за кореспонденция с ЕСО ЕАД
Централното управление на Електроенергиен системен оператор ЕАД е с ново местонахождение. Считано от 20.09.2016 г. новият адрес за кореспонденция с ЕСО ЕАД е:

Област София, Община Столична
гр. София 1618, район Витоша
бул. „Цар Борис III” № 201.

 

Решение на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
Прието е Решение № ЕО – 17/2016г на Министерство на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ПУП/ПП/ за обект ВЛ 110 kV п/ст „Варна север“ – п/ст „Каварна“. 
НОВИ ТЕЛЕФОНИ НА УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР“
На вниманието на участниците в пазара на електрическа енергия: Във връзка с преместването на управление „Електроенергиен пазар“ на нов адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 201, Ви уведомяваме за промяна на стационарните телефони за връзка с нас от дата 16.09.2016г. Новият дежурен телефон за известяване на вътрешни графици е +359 2 96 91 318. Мобилният телефон: +359 888 509 792 се запазва. 
„ЕСО“ ЕАД осигурява обществен достъп до информацията по Приложение №2 от Наредбата по ОВОС
„ЕСО“ ЕАД осигурява обществен достъп до информацията по Приложение №2 от Наредбата по ОВОС за „Изграждане на нов електропровод ВЛ 110 kV ВЕЦ „Въча 1“ - ВЕЦ „Цанков камък“.
Информацията по Приложение №2 от Наредбата по ОВОС е достъпна за сваляне на страницата на възложителя „ЕСО“ ЕАД и на адрес – гр. София, бул. П. Ю. Тодоров №24, управление „ИКПО“ , лице за контакт – инж. Атанас Диков, където заинтересованите лица могат да изразят и своето становище по ИП. 

УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД, в сила от 01 юли 2016 г.
С Решение № Ц-19 от 30 юни 2016 г., Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цени за пренос и достъп до електропреносната мрежа, както следва:  повече...
Изисквания за уведомяване на страните при временно преустановяване на снабдяването на крайни клиенти
На основание чл.123 от Закона за енергетиката, доставчиците от последна инстанция, общественият доставчик, крайните снабдители и търговците на електрическа енергия имат право да преустановят временно снабдяването с електрическа енергия на крайните клиенти, при неизпълнение на задължения по договора за продажба на електрическа енергия. ЕСО ЕАД определя следните правила за осъществяване на комуникацията между засегнатите страни в тези случаи:  повече...
ЕСО обявява търг за студен резерв
ЕСО уведомява електрическите централи, че обявява търг за закупуване на разполагаемост за студен резерв за периода от 00:00 часа на 01.08.2016 г. до 24:00 часа на 31.07.2017 г. Документите за участие могат да се изтеглят от интернет страницата на дружеството в секция: Електроенергиен пазар, Спомагателни услуги, Търгове за студен резерв. Отварянето на офертите ще се осъществи в 8:30 часа на 08.07.2016 г. в сградата на централно управление на ЕСО ЕАД, (гр.София, бул. „Гоце Делчев” №105) на ет.9 в конферентната зала. Участниците в търга, които желаят могат да определят по един представител, който да присъства на отварянето. 
RSS Feed