Електроенергиен системен оператор
ПрофилТехн. данниДиспечиранеЕлектроенергиен пазарПреносНорм. документиИнформация

Дейност

 Електроенергиен Системен Оператор:

  • планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС на Република България
  • координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС
  • експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа
  • организация на пазара на балансираща енергия
Товар на ЕЕС за изминалото денонощие
Товар на ЕЕС за изминалото денонощие
Последни новини
ЕСО ЕАД е сертифициранo като независим преносен оператор

С Решение № С-5 от 30.07.2015 г. Комисията за енергийно и водно регулиране сертифицира „Електроенергиен системен оператор” ЕАД като независим преносен оператор. Комисията за енергийно и водно регулиране е установила, че „Електроенергиен системен оператор” ЕАД изпълнява всички критерии за сертифициране съгласно Закона за енергетиката и Директива 2009/72/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО и Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003.